Herb latin name: Eriogonum atrorubens


Family: Polygonaceae (Buckwheat Family)Description of the plant:Plant:
Perennial

Medicinal use of Eriogonum atrorubens:

None known

Known hazards of Eriogonum atrorubens:

None known

Plant information taken from the Plants For A Future.