Herb latin name: Ephedra foliata


Family: EphedraceaeDescription of the plant:Plant:
Evergreen
Shrub

Known hazards of Ephedra foliata:

None known

Plant information taken from the Plants For A Future.